Uncategorized

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarei bolagsstämma den 25 juni 2018, kl. 20.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. . Anmälan och registrering Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem […]

VIEW WORKS

Enter your keyword