Investor Relations

Finansiell strategi

Då det omvända förvärvet av SECC nu är fullföljt kommer dotterbolaget att vara den rörelsedrivande enheten. Holdingbolaget kommer inte att ha någon egen rörelse inom anläggning utan driva rörelsen genom dotterbolag. SECC är och har varit lönsamma i flera år på sin hemmamarknad men har förfrågningar om betydligt mycket mer jobb, i nuläget långt utöver befintlig kapacitet. Därför blir det första målet för Power & Tower att finansiera upp den befintliga rörelsen i SECC som kommer att leda till en signifikant ökning av omsättning och resultat. Kapitalanskaffningen kommer att ske genom en publik nyemission i september 2017, en pre-IPO upp till 4,5 MSEK.

Tillväxtstrategin som Power & Tower har antagit är att växa genom förvärv. När bolagets aktie är likvid och handlas på en marknadsplats kommer bolaget att använda sig av nyemissioner för att förvärva befintliga anläggningsföretag i USA och Europa. Tillvägagångssättet innebär att man kan växa sitt marknadsvärde och resultat utan att stressa likviditeten i bolaget. Power & Tower kommer att anlita erfarna företagsscouter direkt underställda styrelsen för att identifiera lämpliga förvärv. Erfaren personal från SECC ansvarar för utbildning av förvärvade anläggningsföretag och Power & Tower ansvarar för finansiering av exempelvis anläggningsmaskiner. Lämpliga förvärv under de första tre åren är i storleksordningen 10-30 % av bolagets marknadsvärde.

En andra runda av kapitalanskaffning kommer att ske i anslutning till ansökan om upptagande till handel på marknadsplats. Kapitalet i den finansieringsrundan kommer att användas dels för att öka tillväxten för SECC ytterligare och kommer också att sätta bolaget i en stark finansiell position för att kunna täcka kostnader i samband med nya förvärv.

Listningskurs är planerad till 5,00 SEK med omkring 15 miljoner aktier utställda vilket ger ett marknadsvärde om 75 MSEK i utgångsläget.

Exitplan för aktieägare är primärt försäljning på marknadsplats.

IR Strategi

Power & Tower inser att ett bolag aldrig är starkare än sina aktieägare. Målsättningen är att alltid hålla en öppen och transparent kommunikation med aktieägarna, marknaden och myndigheter. Power & Tower kommer att ha en utsedd IR-kontakt för bolaget för att upprätthålla en exemplarisk relation med alla involverade parter. Nya tekniker som VLOG (nyhetsbrev genom videofilmer) och webinars kommer att användas för att hålla kontakt med bolagets aktieägare.

Eftersom den primära tillgången för tillväxt kommer att vara bolagets noterade aktie och marknadsvärdet, ligger det i bolagets yttersta intresse att ha engagerade aktieägare.

Milstolpar

 • Förvärv av SECC - Juli 2017

 • Pre-IPO – September 2017

 • IPO – Oktober 2017

 • 400+ kvalificerade aktieägare – Oktober 2017

 • Trading på börsen – November 2017

 • Årliga konsoliderade intäkter överstigande 20 MSEK - December 2017

 • Årligt konsoliderat resultat överstigande 2 MSEK - December 2017

 • 1 000+ aktieägare – June 2018

 • Årliga konsoliderade intäkter överstigande 50 MSEK - December 2018

 • Årligt konsoliderat resultat överstigande 4 MSEK - December 2018

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Kalender

 • 25 augusti 2017 - Pre-IPO start

 • 6 oktober 2017 - Pre-IPO slut

Filer

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: 4,5 Mkr
Antal aktier i emissionen: 1 500 000 aktier
Pre money värdering: 36,2 Mkr
Pris per aktie: 3,00 kronor
Minsta teckningspost: 1 500 aktier
Tecknigstid: 25 augusti – 6 oktober 2017
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Join Our List to recieve updates for our growing organization

Styrelse

Robert Cox

Robert Cox

Ordförande

Ansvarig för löpande finansiering av dotterbolagets verksamhet, Cox är grundare.

Anders Årling

Board member

Ansvarig för affärsutveckling och expansion på den europeiska marknaden.

Anders Årling
Jeffrey Williams

Jeffrey Williams

Ledamot

Operationsansvarig och grundare av SECC, genom omvänd förvärv huvudägaren till Power & Tower.

Peter Lilliehöök

Board member

Ansvarig för marknadsnotering, inklusive rapportering och regulatoriska frågor i Power & Tower.

Peter Lilliehöök

Verkställande Direktör

Ingemar Sekund (SE)

CEO

Operationally responsible for Power & Tower. Sekund has a smaller private ownership in Power & Tower

Ingemar Sekund (SE)

Ingemar Sekund

Operativt ansvarig för Power & Tower. Sekund har ett mindre privat ägande i Power & Power.

Enter your keyword