Investor Relations

Finansiell strategi

Då det omvända förvärvet av SECC nu är fullföljt kommer dotterbolaget att vara den rörelsedrivande enheten. Holdingbolaget kommer inte att ha någon egen rörelse inom anläggning utan driva rörelsen genom dotterbolag. SECC är och har varit lönsamma i flera år på sin hemmamarknad men har förfrågningar om betydligt mycket mer jobb, i nuläget långt utöver befintlig kapacitet. Därför blir det första målet för Power & Tower att finansiera upp den befintliga rörelsen i SECC som kommer att leda till en signifikant ökning av omsättning och resultat.

Tillväxtstrategin som Power & Tower har antagit är att växa genom förvärv. När bolagets aktie är likvid och handlas på en marknadsplats kommer bolaget att använda sig av nyemissioner för att förvärva befintliga anläggningsföretag i USA och Europa. Tillvägagångssättet innebär att man kan växa sitt marknadsvärde och resultat utan att stressa likviditeten i bolaget. Power & Tower kommer att anlita erfarna företagsscouter direkt underställda styrelsen för att identifiera lämpliga förvärv. Erfaren personal från SECC ansvarar för utbildning av förvärvade anläggningsföretag och Power & Tower ansvarar för finansiering av exempelvis anläggningsmaskiner. Lämpliga förvärv under de första tre åren är i storleksordningen 10-30 % av bolagets marknadsvärde.

En andra runda av kapitalanskaffning kommer att ske i anslutning till ansökan om upptagande till handel på marknadsplats. Kapitalet i den finansieringsrundan kommer att användas dels för att öka tillväxten för SECC ytterligare och kommer också att sätta bolaget i en stark finansiell position för att kunna täcka kostnader i samband med nya förvärv.

Exitplan för aktieägare är primärt försäljning på marknadsplats.

IR Strategi

Power & Tower inser att ett bolag aldrig är starkare än sina aktieägare. Målsättningen är att alltid hålla en öppen och transparent kommunikation med aktieägarna, marknaden och myndigheter. Power & Tower kommer att ha en utsedd IR-kontakt för bolaget för att upprätthålla en exemplarisk relation med alla involverade parter. Nya tekniker som VLOG (nyhetsbrev genom videofilmer) och webinars kommer att användas för att hålla kontakt med bolagets aktieägare.

Eftersom den primära tillgången för tillväxt kommer att vara bolagets noterade aktie och marknadsvärdet, ligger det i bolagets yttersta intresse att ha engagerade aktieägare.

Milstolpar

  • Förvärv av SECC - Juli 2017

  • Årliga konsoliderade intäkter överstigande 20 MSEK - December 2017

  • Årligt konsoliderat resultat överstigande 2 MSEK - December 2017

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.

Kalender

  • 11 juli 2018 - spridningsemission start

  • 25 Juni Bolagsstämma i Stockholm

  • 27 juli 2018 -Spridningsemission slut

  • Hösten 2018 planerad IPO med efterföljande listning

Dokument för nedladdning

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: upp till 10,8 Mkr
Antal aktier i emissionen: upp till 2 714 314 aktier
Pre money värdering: 40,7 Mkr
Pris per aktie: 4,00 kronor
Minsta teckningspost: 1 750 aktier
Tecknigstid: 11 juni – 18 september 2018
Likviddag: Enligt avräkningsnota
Handel i aktien: Bolaget har för avsikt att ansöka om att lista aktierna på lämplig MTF.
Tilldelning: Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning.

Bonus

Huvudägarna är måna om aktieägarna som investerar i bolaget, och skänker därför extra aktier utifrån hur många aktier man tecknar enligt nedanstående tabell.

1.750 aktier (7.500 kr)                 5% ger 38 extra aktier
3.500 aktier (14,000 kr)              10% ger 350 extra aktier.
7.000 aktier (28.000 kr)              15% ger 1.050 extra aktier.
14.000 aktier (56.420 kr)            20 % ger 2.800 extra aktier
28.000 aktier (112.000 kr)          25 % ger 7.000 extra aktier
56.000 aktier (224.000 kr)         30 % ger 16.800 extra aktier

Allt över denna summa ger 30 % fler extra aktier från huvudägarna.

Kontakta oss

Nyhetsbrev

Join Our List to recieve updates for our growing organization

Styrelse

Robert Cox

Robert Cox

Ordförande

Ansvarig för löpande finansiering av dotterbolagets verksamhet, Cox är grundare.

Anders Årling

Board member

Ansvarig för affärsutveckling och expansion på den europeiska marknaden.

Anders Årling
Jeffrey Williams

Jeffrey Williams

Ledamot

Operationsansvarig och grundare av SECC, genom omvänd förvärv huvudägaren till Power & Tower.

Peter Lilliehöök

Board member

Ansvarig för marknadsnotering, inklusive rapportering och regulatoriska frågor i Power & Tower.

Peter Lilliehöök

Verkställande Direktör

Ingemar Sekund (SE)

CEO

Operationally responsible for Power & Tower. Sekund has a smaller private ownership in Power & Tower

Ingemar Sekund (SE)

Ingemar Sekund

Operativt ansvarig för Power & Tower. Sekund har ett mindre privat ägande i Power & Power.

Enter your keyword