KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarna i Power & Tower Holding AB (publ), 559086-3451, kallas härmed till ordinarei bolagsstämma den 25 juni 2018, kl. 20.00 på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

.
Anmälan och registrering
Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels vara införd och rösträtts-registrerad i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken senast fem vardagar före bolagsstämman och dels anmäla sitt deltagande per post till Power & Tower Holding AB (publ), c/o BTR accounting, Grev Turegatan 21, 11438 Stockholm senast fem vardagar före bolagsstämman.
Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt adress och telefonnummer. I anmälan bör aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska fullmakt i original och övriga behörighets¬handlingar biläggas anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid innan den 25 juni 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.
Stockholm den 25 maj 2018

Styrelsens ordförande i Power & Tower Holding AB (publ)

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och eventuella
revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler.
12. Beslut om registrering mm
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

WRITE A COMMENT

Enter your keyword