Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Power & Tower Holding AB (publ) förbereder för marknadsnotering med spridningsemission

Spridningsemission (pre-IPO) startar 25/8 i syfte att sprida ägandet inför marknadsnotering under hösten 2017. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare och är begränsad till 1 500 000 aktier.

I syfte att öka antalet aktieägare inför en planerad marknadsnotering hösten 2017 på lämplig MTF i Sverige erbjuder Power & Tower allmänheten att teckna aktier i bolaget. Teckning pågår mellan 25 augusti – 15 september. Antalet erbjudna aktier i denna pre-IPO är mycket begränsat och en större företrädesemission är planerad i anslutning till marknadsnoteringen.

Bolaget förvärvade under sommaren en rörelse i Florida som är väl etablerade inom infrastruktursanläggning i synnerhet horisontalborrning av fiberanslutningar. Dotterbolaget är lönsamt och har god omsättning. Rest kapital i pre-IPO kommer att användas för att öka antalet uppdrag och därmed omsättning och resultat i dotterbolaget samt kostnader relaterade till marknadsnoteringen.

För mer information om nyemissionen hänvisas till bolagets hemsida där fullständigt investeringsmemorandum finns presenterat. Power & Tower har anlitat emissionsinstitutet Eminova för emissionshanteringen.


Power & Tower Holding AB bildades 2016 med målsättningen att bli ett ägarbolag för anläggningsföretag globalt. Verksamhet bedrivs i Florida, USA genom det väletablerade och helägda dotterbolaget Southern Engineering Construction Corporation. Power & Tower har som affärsstrategi att förvärva anläggningsföretag främst i USA och Europa, i synnerhet inom fiberanläggning under jord. Power & Tower planerar för en marknadsnotering under 2017.

WRITE A COMMENT

Enter your keyword