Power & Tower skriver LoI angående förvärv av anläggningsföretag i Sverige

Power & Tower skriver LoI angående förvärv av anläggningsföretag i Sverige

Stockholm, 15 september 2017.

Förvärvsobjektet har en befintlig orderstock avseende fiberanläggning uppgående till ca 90 MSEK som sträcker sig över 18 månader. Power & Tower kommer vid ett förvärv att utbilda och tillgodose det nya dotterbolaget med samma moderna teknik som används vid fiberanläggning i USA, vilket bedöms kunna minska anläggningskostnaderna signifikant med bibehållen intäktsmassa.

Förvärvsobjektet identifierades efter en längre tids samarbete med Raise Reach™ som har scoutat marknaden på potentiella objekt som passar bolagets tillväxtstrategi. Det är extra positivt att förvärvet kan göras i Sverige med hänsyn till att både ägarbolag och förväntad marknadsplats har sin utgångspunkt i Sverige.

Strukturaffären kommer att ha en minimal likviditetspåverkan för bolaget då minst 95 % av köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Power & Tower. Förvärvet avser 100 % av aktierna i förvärvsobjektet. Slutförhandlingar och slutförande förväntas ta maximalt 60 dagar. Power & Tower har legal rätt att genomföra strukturaffären genom styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma.

Med anledning av avsiktsförklaringen har Styrelsen i Power & Tower beslutat att förlänga den pågående nyemissionen till den 6:e oktober 2017. Emissionsinstitut och andra involverade i nyemissionen är informerade om styrelsens beslut. Mer information om pågående nyemission kan du hitta här.

WRITE A COMMENT

Enter your keyword